رفتن به محتوا

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 50 تا 60 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

LMD250

نام محصول: LMD250
استاندارد محصول: ISIRI / JIS
گروه محصول: LM60D250
ظرفیت باتری: 60 A
طول: 230 mm
عرض: 160 mm
ارتفاع: 201 mm
ارتفاع کلی: 222 mm
ابعاد: 230x160x222 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 1409
کد درب: 1166
درجه کیفی: R40
وزن درب: 352 g
وزن پوسته: 667 g
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 50 تا 60 آمپر ساعت

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 150 تا 200 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

LMD471

نام محصول: LMD471
استاندارد محصول: ISIRI / JIS
گروه محصول: LM150D471
ظرفیت باتری: 200 A
طول: 513 mm
عرض: 212 mm
ارتفاع: 211 mm
ارتفاع کلی: 237 mm
ابعاد: 513x212x237 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 1392
کد درب: 1117
درجه کیفی: R40
وزن درب: 554 g
وزن پوسته: 1958 g
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 150 تا 200 آمپر ساعت

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت 50 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

L1

نام محصول: L1
استاندارد محصول: ISIRI / PSA
گروه محصول: LM55030
ظرفیت باتری: 50 A
طول: 206 mm
عرض: 171 mm
ارتفاع: 190 mm
ارتفاع کلی: 190 mm
ابعاد: 206x171x190 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 1443
کد درب: 1353
درجه کیفی: R40
وزن درب: 300 g
وزن پوسته: 732 g
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت 50 آمپر ساعت

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 60 تا 65 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

LMD261

نام محصول: LMD261
استاندارد محصول: ISIRI / JIS
گروه محصول: LM060D261
ظرفیت باتری: 65 A
طول: 282 mm
عرض: 167 mm
ارتفاع: 192 mm
ارتفاع کلی: 221 mm
ابعاد: 282x167x221 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 1512
کد درب: 1171
درجه کیفی: R40
وزن درب: 264 g
وزن پوسته: 862 g
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 60 تا 65 آمپر ساعت

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 80 تا 88 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

LMD301

نام محصول: LMD301
استاندارد محصول: ISIRI / PSA
گروه محصول: LM080D301
ظرفیت باتری: 88 A
طول: 330 mm
عرض: 167 mm
ارتفاع: 200 mm
ارتفاع کلی: 220 mm
ابعاد: 330x167x220 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 1472
کد درب: 1195
درجه کیفی: R40
وزن درب: 282 g
وزن پوسته: 940 g
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 80 تا 88 آمپر ساعت

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 55 تا 60 آمپر ساعت بکار میرود.

MF530

نام محصول: MF530
استاندارد محصول: ISIRI / EN / PSA
گروه محصول: MF55530
ظرفیت باتری: 60 A
طول: 248 mm
عرض: 175 mm
ارتفاع: 188 mm
ارتفاع کلی: 188 mm
ابعاد: 248x175x188 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 1407
کد درب: 0
درجه کیفی: R40
وزن درب: 0
وزن پوسته: 0
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 55 تا 60 آمپر ساعت

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت های 55 تا 60 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

L2

نام محصول: L2
استاندارد محصول: ISIRI / EN / PSA
گروه محصول: LM55530
ظرفیت باتری: 60 A
طول: 248 mm
عرض: 175 mm
ارتفاع: 188 mm
ارتفاع کلی: 188 mm
ابعاد: 248x175x188 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 1442
کد درب: 1188
درجه کیفی: R40
وزن درب: 321 g
وزن پوسته: 717 g
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت های 55 تا 60 آمپر ساعت

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 100 تا 120 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

LMD371

نام محصول: LMD371
استاندارد محصول: ISIRI / JIS
گروه محصول: LM120D371
ظرفیت باتری: 120 A
طول: 410 mm
عرض: 171 mm
ارتفاع: 210 mm
ارتفاع کلی: 236 mm
ابعاد: 410x171x236 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 1371
کد درب: 1104
درجه کیفی: R40
وزن درب: 348 g
وزن پوسته: 1195 g
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری هایی با ظرفیت 100 تا 120 آمپر

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 60 تا 65 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

MFD261

نام محصول: MFD261
استاندارد محصول: ISIRI / PSA
گروه محصول: MF060D261
ظرفیت باتری: 65 A
طول: 283 mm
عرض: 167 mm
ارتفاع: 192 mm
ارتفاع کلی: 221 mm
ابعاد: 283x167x221 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 1503
کد درب: 1373
درجه کیفی: R40
وزن درب: 342 g
وزن پوسته: 870 g
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 60 تا 65 آمپر ساعت

این نوع درب و پوسته در تولید باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 66 تا 74 آمپر ساعت بکار میرود. کلیه درب و پوسته‌های برنا باتری قابلیت تولید در تمامی رنگها به سفارش مشتری را دارا میباشند.

L3

نام محصول: L3
استاندارد محصول: ISIRI / EN / PSA
گروه محصول: LM56630
ظرفیت باتری: 74 A
طول: 285 mm
عرض: 174 mm
ارتفاع: 192 mm
ارتفاع کلی: 221 mm
ابعاد: 285x174x221 mm
تکنولوژی ساخت: تزریق پلاستیک
نام سری: درب و پوسته
کد پوسته: 3003
کد درب: 1211
درجه کیفی: R40
وزن درب: 355 g
وزن پوسته: 758 g
رنگ: به سفارش مشتری
جنس: پلی پروپیلن
قابل نصب بر روی: قابل استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با ظرفیت‌های 66 تا 74 آمپر ساعت

بازگشت به بالا
Translate »